Độ ẩm (%): Max 13.80
Độ tro (%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.86
Protein (%) (theo chất khô): Min 12.60

Dùng làm thức ăn cho gia cầm, thủy sản.