Độ ẩm (%): Max 14.20
Độ mịn (%) qua rây 125 µm: Min 97.00
Độ tro (%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.65
Protein (%) (theo chất khô): Min 9.50

Là loại bột mì dùng làm mì ăn liền, bánh mì, bánh snack,...