Độ ẩm(%): Max 14.20
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 98.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.6
Protein(%) (theo chất khô): Min 10.00

Trộn với bột chất lượng cao làm Bánh mì