Độ ẩm(%): Max 14.20
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 97.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.60
Protein(%) (theo chất khô): Min 10.00

Là loại bột mì dùng làm các loại mì ăn liền.