Độ ẩm(%): Max 14.20
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 98.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.57
Protein(%) (theo chất khô): Min 11.00

Là loại bột mì dùng làm mì tươi, mì ăn liền, mì trứng, bánh mì.