Độ ẩm(%): Max 13.80
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 97.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.52
Protein(%) (theo chất khô): Max 8.20

Là loại bột mì dùng làm bánh bông lan.