Độ ẩm(%): Max 14.00
Độ mịn(%) qua rây 125 µm: Min 97.00
Độ tro(%) (theo độ ẩm 14%): Max 0.56
Protein(%) (theo chất khô): Min 9.50

Là loại bột mì dùng làm Bánh bao.