Ngày đưa tin: 18-01-2021
Công ty Bột mì Bình Đông xin thông báo rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân về việc bán thanh lý 01 cân ô tô 60 tấn với các nội dung sau: