Ngày đưa tin: 09-12-2019
Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi đến các nhà thầu có năng lực, tham gia đấu thầu gói thầu: Sửa chữa nâng nền Kho cám.