THÔNG BÁO ĐẤU THẦU LƯU GIỮ HÀNG HÓA KHO L4, L5

Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi tới các nhà thầu có năng lực tham gia đấu giá gói thầu: Lưu giữ hàng hóa kho L4, L5.