THÔNG BÁO ĐẤU THẦU LƯU GIỮ HÀNG HÓA PHÂN XƯỞNG VIỆT NAM

Công ty Bột mì Bình Đông thông báo mời thầu rộng rãi tới các nhà thầu có năng lực tham gia đấu giá gói thầu: Lưu giữ hàng hóa Phân xưởng Việt Nam.