Thông báo

V/v thanh lý bao PP rách các loại

Hiện nay, Công ty Bột mì Bình Đông cần bán thanh lý bao PP rách các loại không còn tái sử dụng được. Công ty thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua thông tin như sau:

1. Số lượng bao PP rách thanh lý: 2.291 kg.
2. Giá khởi điểm: 3.100 đồng (bao gồm thuế GTGT).
3. Phương thức bán: Khách hàng có nhu cầu mua đến trực tiếp xem hàng và bỏ thầu (hình thức giá kín). Công ty bán cho người có giá cao nhất.

– Thời gian đăng ký và bỏ thầu (giá kín) từ ngày 24 tháng 11 năm 2022 đến ngày 28 tháng 11 năm 2022 tại phòng Kinh doanh (gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Yến – Nhân viên P.Kinh doanh, SĐT: 0939 246 699).

– Chiều ngày 28 tháng 11 năm 2022, Công ty sẽ tổ chức bức thư chào giá và công khai danh sách cá nhân, đơn vị trúng thầu có giá mua cao nhất.

– Khách hàng trúng thầu đặt cọc 5.000.000 đ (Số tiền bằng chữ: Năm triệu đồng chẵn) trước khi nhận hàng. Số tiền còn lại khách hàng trúng thầu sẽ thanh toán theo số lượng phát sinh thực tế sau khi cân hàng và có xác nhận của thủ kho Công ty Bột mì Bình Đông.

Lưu ý: Thư chào giá của các cá nhân, đơn vị phải đúng tên người đại diện mua hàng.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

  • Ban Giá Đốc;
  • Trưởng các bộ phận;
  • UBND phường 14;
  • Dán bảng thông báo;
  • Website Công ty;
  • Lưu: VT, KD (NY)